Vývoj a výskum

Environment

Sledujeme najnovšie trendy v oblasti environmentu a prispôsobujeme im naše zariadenia. Ochrana životného prostredia je pre nás prioritou, a preto pracujeme na systémoch, ktoré sú efektívne a pritom šetrné k prírode.

V oblasti environmentu poskytujeme lektorskú činnosť, odborné poradenstvo a legislatívnu podporu, ktorá súvisí s ekológiou prevádzok povrchových úprav a ochranou životného prostredia.

Špecializujeme sa na:

  • školenia zamestnancov v oblasti zaobchádzania s nebezpečnými chemickými látkami/zmesami, vrátane tých s priradenou toxicitou Acute tox.1,2 (vysoko toxických)
  • legislatívu v oblasti životného prostredia, vrátane vypracovania odbornej dokumentácie s tým súvisiacej
  • problematiku bezpečnostných listov
  • bezpečnosť práce (v našich radoch máme osobu odborne spôsobilú v prevencii rizík v oblasti BOZP)
  • nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii a označovaní látok a zmesí = nariadenie CLP

Potrebujete poradiť v oblasti environmentu?