5. listopadu 2020

Jak správně udržovat dopravníkový systém

Problematika péče a údržby dopravníkových systémů bývá často opomíjeným faktorem při provozu lakovacích linek či obdobných systémů. Zejména v případě povrchových úprav výrobků je dopravník jedním z nejvíce namáhaných uzlů celé technologie.

Důsledky špatné funkčnosti dopravníků mohou být pro lakované výrobky fatální. A to bez ohledu na to, zda se jedná o jednoduchá manuální řešení, automatické podvěsné dopravníky či komplexní Power&Free systémy. Navíc platí obecné pravidlo, že se více staráme o to, co máme na očích. To, co je mimo naše hlavní zorné pole, máme tendenci opomíjet.

Hlavní důsledky špatné funkčnosti  dopravníku

  • Nekvalita výrobku: jedná se zejména o stále narůstající problém s padáním nečistot na ještě nevytvrzené povlaky. Tyto defekty jsou přitom v 99 procentech případů detekovány až během výstupní kontroly kvality. Tím se náklady na opravu takto nekvalitních výrobků významně prodražují.
  • Zvýšení nákladů na provoz: tento problém souvisí s nedostatečným, či zhoršeným uzemněním výrobků na dopravníku. Protože je tento článek věnován údržbě o dopravníkové systémy, tak nyní pominu bezpečnostní riziko provozu takového zařízení. To může v důsledku vést až ke vzniku jiskry a následného výbuchu, což by bylo fatální pro celou technologii. Co se však týče přímého důsledku takové závady, tak špatné uzemnění významným způsobem zhorší aplikaci barev do problémových míst. Typickým příkladem jsou nedostatečně nalakované záhyby a kouty výrobku. Hlavním negativním důsledkem je však výrazně zvýšená spotřeba nátěrových hmot. Ta je způsobena sníženým ulpíváním nátěru na výrobcích při zachování požadované tloušťky povrchové vrstvy.

Z výše uvedených bodů pak plynou další, vedlejší, důsledky nedostatečné péče o dopravník. Mezi ty nejzásadnější patří přerušení výroby; náklady spojené s odstraněním závady, které se dalo předcházet; pozdní dodání hotových výrobků zákazníkovi a s tím spojené finanční ztráty.

Způsoby preventivní údržby dopravníkových systémů bývají zpravidla vždy uvedeny v manuálu k zařízení. Ani nyní nebudu rozlišovat, zda se jedná o dopravník nadhlavní, podlahový či dokonce Power and Free. Všechny tyto dopravníky mají své výhody i nevýhody, ale co platí pro všechny bez rozdílu je staré okřídlené heslo. „Kdo maže, ten jede“. Jinak řečeno, bez pravidelného mazání a údržby každý dopravník dříve či později přestane fungovat.
 

Základní příznaky nedostatečné údržby dopravníků

  • Pískání: bývá zpravidla způsobeno nedostatečnou lubrikací aktivních částí dopravníků. Jedná se o prvotní jev, jehož náprava je poměrně rychlá a finančně nenáročná.
  • Zadrhávání: pokud se dopravník zadrhává, což bývá často doprovázeno znatelným vrzáním, pak se k nedostatečné lubrikaci přidává i zanesení dopravníku nečistotami. Při této konstelaci dochází k mnohem rychlejšímu opotřebení jeho součástí. Zde je již třeba kromě promazání provést také komplexní vyčištění a odstranění všech nečistot. Pokud však není tento problém včas odstraněn, časem nevyhnutelně dojde k dalšímu bodu.
  • Zastavení: poslední fází poruchy dopravníku je jeho úplné zastavení. Ztráta, která vznikne odstávkou potřebnou pro repasi stávajícího dopravníku nebo montáží nového, se pohybuje v řádově jiných částkách než u předchozích dvou bodů dohromady. Přičemž pořizovací cena nového dopravníku se nezřídka pohybuje v řádech milionů Kč.
     

Prevence poškozených dopravníků 

Jsou dva základní pilíře prevence a správné údržby. Prvním z nich je kontrola a předávání informací. Pokud se začne projevovat některý z výše uvedených příznaků opotřebení dopravníku, musí operátor linky předat tuto informaci dál a objednat servis. Jen tak máte jistotu, že bude váš dopravník odborně a kvalitně udržován. Druhým pilířem je dodržování servisních intervalů v souladu s manuálem. Vždyť ani auto nepojede věčně, pokud nebude včas měněn oleji a opotřebitelné díly.

Mezi standartní servisní intervaly patří v první řadě servis / seřízení pohonů a mazacích jednotek. Ten by měl probíhat minimálně 2 x za rok, a kromě dopnutí a promazání pohonů by neměla být opomenuta také kontrola automatické mazací jednotky.  Čištění hlavního dopravníkového řetězu včetně vodících kolejí by mělo být prováděno minimálně jednou za 4 roky (vytáhnout ven, vyčistit a promazat). Pro čištění a promazání vozíků pro ruční či Power&Free dopravníky je stanoven kratší interval, a to 1 x za rok. U všech výše zmíněných intervalů však záleží hlavně na čistotě provozu a jejich zatížení. 

Malá rada na závěr: je vhodné rozlišit dopravníkové systémy s drážkou nahoru a drážkou dolů. U dopravníku s drážkou dolů doporučuji provádět čištění častěji, než stanovuje servisní interval. Často zde totiž dochází k defektům na lakovaných výrobcích, jež vznikají padáním a ulpíváním nečistot. Tato nevýhoda dopravníků s drážkou dolů je však vykoupena jejich vyšší nosností.

Další možností, je zúčastnit se školení, kde se problematikou údržby lakoven, a tedy i dopravníků zabýváme. Přehled vypsaných seminářů a školení najdete pod hlavičkou Surface Quality Institute na webu www.sqi.cz.

Kontakty