11. decembra 2020

Nová priebežná prášková lakovňa na Slovensku s chemickou technológiou Alufinish

V tomto článku by sme vám radi predstavili projekt priebežnej linky s práškovým lakovaním, ktorú sme postavili na východnom Slovensku. Všetky diely potrebné pre povrchovú úpravu boli najskôr práškovo lakované u externých dodávateľov. Postupom času, s rastom ekonomiky a požiadavkami na zvýšenie kapacity, padlo rozhodnutie v materskej firme o investícií do priebežnej práškovej lakovne. 

Po sérií technických jednaní ohľadne správneho návrhu riešenia lakovne do novej pristavanej haly, sa investor rozhodol na jeseň 2019 pre našu spoločnosť.  Prášková lakovňa sa spustila koncom júna 2020 a pozostáva z trojstupňovej chemickej predúpravy, v ktorej je použitá technológia železitého fosfátovania Alufinish pri nižšej teplote s použitím prípravku Ferrophos 7768/3.  Ďalej pokračuje sušiacou pecou, plastovou kabinou vlastnej výroby  s aplikačnými pištoľami SAMES KREMLIN a končí vypaľovacou pecou. Celú lakovňu ovláda riadici systém HiVision s integrovaným e-Saverom pre šetrenie energií. Rýchlu technickú podporu dopĺňa vzdialený prístup servisného oddelenia.    

Samotnému technickému riešeniu lakovne predchádzali rôzne testy a skúšky. Tým že sa jedná hlavne o trubkový materiál rôznej dĺžky, museli sme vyriešiť systém zavesenia, aby bola dosiahnutá požadovaná kapacita lakovne a to 150.000 m2 za rok pri jednej zmene. Preto sme volili špeciálne upravené rámy HCF na maximálnu variabilitu podľa dĺžok trubiek. Do nich sme použili závesové lišty H11B 800x50 a samotné trubky držia na trubkových hákoch ROB 50x2,0 D25. Zvolený systém zavesenia bol testovaný v reálnej prevádzke s aplikačnou technikou SAMES KREMLIN tak, aby spustenie novej lakovne a odladenie požadovaného výstupu prebehlo rýchlešie. 

Tak isto ako systém zavesenia, bola predmetom testovania aj chemická predúprava. Spravili sa korózne testy na lakovaných dieloch s navrhovanou chemickou technológiou železitého fosfátovania. V prípade vyššej požiadavky na koróznu odolnosť, prípadne potrebu lakovať Al alebo poZn materiál je technológia pripravená v krátkej dobe prejsť na zirkónové fosfátovanie.

Výsledok NSST podľa ISO 9227

Sériu týchto testov doplňovala simulácia neutralizácie koncentrátov a oplachových vôd, nakoľko súčasťou dodávky bola aj neutralizačná stanica a my sme museli garantovať dodržanie prísnych limitov na vypúšťanie odpadových vôd.

Zaujímavosťou celej lakovne je prestup dopravníka cez stenu z jedného požiarneho úseku, kde sa nachádza vykládka a nakládka materiálu, do druhého požiarneho úseku, kde sa nachádza lakovňa. Toto je zabezpečené automatickým hasiacim systémom s vodnou clonou, aby v prípade požiaru v lakovni bola chránená skladová hala. Pozitívom lakovne je tiež vzduchotechnická jednotka, ktorú investor s projekčnou spoločnosťou nepodcenili a tak je zabezpečený optimálny pretlak na hale s lakovacou linkou.

Aj keď podpis zmluvy o dielo bol na jeseň 2019, tak samotná výroba a stavba lakovne prebiehala až počas prvej vlny pandémie a preto poďakovanie patrí investorovi, že danú situáciu ustál, akciu neprerušil, podporil nás a tak sa podarilo dielo dokončiť do úspešného konca.

Ivan Jurka, obchodní manažer (SK), divize Chemie