Kompresory

Energetické audity stlačeného vzduchu

S rastúcimi cenami energií zároveň stúpa tlak na zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe stlačeného vzduchu a zvýšenie energetickej účinnosti je zásadné pre ekonomickú prevádzku každej spoločnosti.

Ponúkame vám riešenia na zvýšenie energetickej účinnosti podľa DIN EN ISO 5001. Jedná sa o služby na mieru pre každého zákazníka. 

Energetická analýza výroby stlačeného vzduchu

Pre energeticky účinnou výrobu stlačeného vzduchu je nevyhnutné určiť profil spotreby stlačeného vzduchu behom výrobného času. Následne je možné správne navrhnúť veľkosť a nastavenie chodu jednotlivých kompresorov.

Pri tomto audite vykonávame každú sekundu meranie prúdu kompresora, tlaku v systéme a zároveň zaznamenávame množstvo vyrobeného stlačeného vzduchu. Tento monitoring prebieha rádovo niekoľko dní až týždňov tak, aby sme dostali reprezentatívnu vzorku dát pre presné posúdenie vášho systému. Výsledkom auditu je podrobná správa, ktorá udáva prehlaď vyťaženia jednotlivých kompresorov, spotrebu elektrickej energie, tlakovou krivku a vyrobené množstvo stlačeného vzduchu. V prípade nedostatkov je spracovaný návrh na zefektívnenie výroby tlakového vzduchu, ktorý je podložený výsledkami merania a vyčíslením možných úspor po týchto úpravách.

Čo vám audit prinesie:

 • Odhalenie nesprávnej skladby kompresorov
 • Odhalenie nesprávnej voľby dimenzie potrubia
 • Odhalenie pretlakovania systému
 • Odhalenie stavu odľahčenia
 • Odhalenia únikov  
 • Vyčíslenie úspor priamo pre vašu výrobu
   

Audit netesnosti systému stlačeného vzduchu

S každou i drobnou netesnosťou v systéme stlačeného vzduchu dochádza ku plytvaniu energie a tým zvýšeniu nákladov na výrobu stlačeného vzduchu. Audity únikov stlačeného vzduchu sú dôležitou súčasťou každej prevádzky, ktorá pre svoju výrobu potrebuje stlačený vzduchu. Odstránením vzniknutých netesností dosiahnete lepšiu energetickú účinnosť a zároveň menšie opotrebenie kompresorové techniky a tým zníženie servisných nákladov.

Pri audite odborne kontrolujeme celý systém stlačeného vzduchu od kompresora až po samotný spotrebič. Netesnosti sú zisťovane pomocou vysoko kvalitných a pravidelne kalibrovaných ultrazvukových detektorov. Pri zistenej netesnosti je stanovená veľkosť každej netesnosti. Táto netesnosť je viditeľne označená štítkom s poradovým číslom a zaznamenaná.

Výsledkom auditu sú označené všetky netesnosti viditeľným štítkom s označením závažnosti úniku stlačeného vzduchu. Všetky nameraná dáta, sú následne spracované a prehľadne graficky vyhodnotené. Záverom merania je prehlaď jednotlivých únikov, ich finančné náklady a celkové náklady na všetky úniky stlačeného vzduchu.

Čo vám audit prinesie:

 • Kompletnú kontrolu rozvodov stlačeného vzduchu
 • Odhalenie netesností na rozvodoch tlakového vzduchu
 • Odhalenie netesností u koncových zariadeniach
 • Vyčíslenie úspor pri odstránení únikov tlakového vzduchu
 • Návrh riešenia na odstránenie nedostatkov

Audit tlakového rosného bodu

Kvalita stlačeného vzduchu bezprostredne ovplyvňuje prevádzkové náklady. Nečistoty ako sú voda, olej a pevné častice skracujú životnosť koncových zariadení.

Pomocou auditu tlakového rosného bodu sme schopní posúdiť kvalitu stlačeného vzduchu vo vašom potrubnom systéme. Tento monitoring prebieha v rádoch niekoľko dní až týždňov, aby sme získali reprezentatívne výsledky.

Výsledkom merania je grafické znázornenie nameraného tlakového rosného bodu po celú dobu merania. V prípade nedostatkov je spracovaný návrh na zjednanie nápravy.

Čo vám audit prinesie:

 • Kontrolu tlakového rosného bodu
 • Odhalenie vodných a olejových častíc v rozvodoch tlakového vzduchu
 • Návrh riešenia na odstránenie nedostatkov
   

Meranie prietoku tlakového vzduchu

Pre správne navrhnutie kompresorovej stanice je nevyhnutné poznať potrebné množstvo stlačeného vzduchu pre výrobu. Na základe reálnej spotreby tlakového vzduchu je možné navrhnúť kompresorovú stanicu bez zbytočného predimenzovania kompresorov. Tým dosiahneme maximálneho vyťaženia bez finančne nákladných stavov odľahčenia u kompresorov.

Meranie prietoku sa vykonáva pomocou termickej prietokovej sondy, ktorá je umiestnená do potrubia. Inštalácia meracej sondy je možná aj na natlakovanom potrubí bez odstávky stlačeného vzduchu. Merané hodnoty sa po dobu niekoľkých dní až týždňoch zaznamenávajú do registrátora.

Výsledkom merania je grafické znázornenie spotreby tlakového vzduchu po celú dobu merania.

Čo vám meranie prinesie:

 • Reálnu spotrebu stlačeného vzduchu
 • Možnosť optimálneho navrhnutia kompresorovej stanice

Zujíma vás audit stlačeného vzduchu?

Martin Veverka

Martin Veverka

obchodný manažér

+421 911 988 899veverka@itstrencin.sk